139.690 ευρώ διαθέτει στο Δήμο της Πάτρας από το κονδύλιο των 8.000.000 ευρώ που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο κατανέμει το συνολικό ποσό σε όλους της δήμους της χώρας.

Για την Αχαία, οι πιστώσεις έχουν ως εξής:

ΠΑΤΡΕΩΝ 139.690,00

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 34.650,00

∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 21.440,00

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 9.090,00

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 10.780,00

Τα σχετικό ποσό αποτελεί «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών».

Τα έσοδα αυτά διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.


 
Top