Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πάτρας, στο πλαίσιο της στελέχωσης του καρναβαλικού εργαστηρίου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας διάρκειας 12 μηνών.

Θα επιλεγούν:

-ΥΕ Ειδικός Καλλιτέχνης χαρτώματος – τακαρίσματος 1,

-ΥΕ Ειδικός Καλλιτέχνης στήριξης αρμάτων – σιδηροκατασκευών 1.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε συναφές αντικείμενο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων 50, 26333 Πάτρα , απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο (τηλ. επικοινωνίας: 2610 390922, 390917).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015, επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015, με την παρέλευση ολόκληρης της ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.


 
Top