Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα που αντικρίζει κάποιος, τις τελευταίες ημέρες διερχόμενος από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Πάτρας. Δεκάδες πολίτες, καθημερινά από τις 19 Σεπτεμβρίου συνωστίζονται έξω από τα γραφεία, προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις διεκδικώντας μια θέση από τις 53 προσλήψεις συμβασιούχων στο Δήμο.

Οι θέσεις με ισχύ οκτώ μηνών, αφορούνσε προσωπικό του τομέα καθαριότητας και χειριστές μηχανημάτων έργων και απορριμματοφόρων.

Πρόκειται για τις εξής ειδικότητες:

-4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
-2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ - ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄)
-2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ - JCB - ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ Δ΄)
-5 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Ι΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄)
-4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
-4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)
-2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ)
-30 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο), Μαιζώνος & Βότση (είσοδος από Μαιζώνος - ισόγειο) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Παντανάσσης 30, Τ.Κ.26221, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη Βασιλικής Κοτσάλου (2613610235, 291).


 
Top