Οριστικά στη θυγατρική εταιρεία της Τεχνικής Ολυμπιακής, "Πόρτο Καρράς Α.Ε.", ανατίθεται η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Ψαθόπυργος-Ρίο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, αναρτήθηκε στη Διαύγεια η υπ.αρ. 3170/28-8-2015 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, με την οποία αποφασίστηκε: α) Η απόρριψη των ενστάσεων-αντιρρήσεων κατά του κύρους του διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου "Κατασκευή έργων υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από Χ.Θ. 113+000-Χ.Θ. 123+500 στο τμήμα Ψαθόπυργος-περιοχή Ρίου", προϋπολογισμού μελέτης 175.500.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και β) η ανάθεση του εν λόγω έργου στη θυγατρική της εργοληπτική εταιρεία Πόρτο Καρράς ΑΕ με προσφορά έκπτωσης 36,78% επί του προϋπολογισμού μελέτης, καθόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, είναι η μειοδότρια προσφορά.


 
Top