Όσοι έχουν χρέη στα Ταμεία θα χάσουν και τον ύπνο τους καθώς το επόμενο στάδιο, έτσι όπως σχεδιάζεται από την κυβέρνηση είναι οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Προς το παρόν θα υπάρξουν κατασχέσεις μόνο σε καταθέσεις καθώς οι κατασχέσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων είναι δυσκολότερες και πιο χρονοβόρες.

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης διατηρούν το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής:

α) να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία οφειλετών, συνυπόχρεων προσώπων ή εγγυητών για οφειλέτες άνω των 200.000 ευρώ περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως τόκων και προσαυξήσεων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

β) να μην χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται Βεβαίωση Οφειλής, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας και αποδίδεται στο Φορέα το προϊόν του τμήματος μέχρι του ύψους της οφειλής".


 
Top