Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας (Σ.Δ.Ε. Πάτρας) που βρίσκεται στην οδό Αχαϊκής Συμπολιτείας 20 (Τηλ. / Fax: 2610 462086 και E-mail: sdepatr@sch.gr) προσκαλεί δημοσίως τους/τις ενδιαφερόμενους ενήλικες (πολίτες άνω των 18 ετών) για εγγραφές τη νέα εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016.

Η λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας είναι απογευματινή (16.30-20.30).

Οι απόφοιτοι των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας λαμβάνουν με φοίτηση δύο (2) ετών (18 μηνών) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο του Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι τα εξής:

• Γλωσσικός Γραμματισμός (ελληνική γλώσσα)

• Γλωσσικός Γραμματισμός (αγγλική γλώσσα)

• Αριθμητικός Γραμματισμός (μαθηματικά)

• Πληροφορικός Γραμματισμός (πληροφορική)

• Κοινωνικός Γραμματισμός (κοινωνικές επιστήμες)

• Επιστημονικός Γραμματισμός (φυσική)

• Περιβαλλοντικός Γραμματισμός (περιβάλλον)

• Πολιτισμική – Αισθητική Αγωγή (πολιτισμός – μουσική – θέατρο)

• Σχέδια Δράσης – Projects

• Συμβουλευτική σε θέματα ψυχολογίας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2. Επικυρωμένο πιστοποιητικό Απολυτηρίου Δημοτικού με αρ. πρωτοκόλλου ή βεβαίωση μη ολοκληρωμένης φοίτησης σε Ελληνικό Γυμνάσιο με αρ. πρωτοκόλλου.

(Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου απαιτείται μετάφραση από επίσημη αρχή: Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών).

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, με καταγεγραμμένο το γένος. Σε περίπτωση μη αναφοράς του γένους επιπλέον δικαιολογητικό ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

4. Δύο φωτογραφίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διεύθυνση: Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, Ζαβλάνι (απογευματινές ώρες 16.30-20.30)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610 462086 (απογευματινές ώρες 16.30-20.30).

Πληροφορίες στις Κωσταρά Ευφροσύνη και Κοτσοπούλου Μαρία.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


 
Top