Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, πρόκειται να διοργανώσει το Σάββατο 31 Oκτωβρίου 2015 τις εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2015 για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού για υπηκόους τρίτων χωρών και αιτούντες ασύλου, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο «καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος». Στην Πάτρα οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θα γίνουν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, Ζαβλάνι.


Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών ή αιτούντες άσυλο (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • είναι ηλικίας 16 ετών και άνω,
  • μένουν νόμιμα στην Ελλάδα ή αιτούν άσυλο.


Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνο), συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από τη Δευτέρα, 14/09/2015 έως και την Παρασκευή, 16/10/2015, στα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων της περιοχής τους.

(Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας των κέντρων που δέχονται τις αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και οι ώρες υποβολής).


Δικαιολογητικά Αίτησης:

1) Αίτηση συμμετοχής (υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων),

2) Φωτογραφία (1) τύπου ταυτότητας,

3) Φωτοτυπία διαβατηρίου (πρέπει να επιδειχθεί το πρωτότυπο),

4) Φωτοτυπία της άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για άδεια διαμονής,

5) Παράβολο αξίας πενήντα ευρώ (50,00 €), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741), για υποψηφίους πιστοποίησης ελληνικής γλώσσας, ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού ή Παράβολο αξίας είκοσι ευρώ (20,00 €), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741), για υποψηφίους πιστοποίησης μόνο για την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, σε περίπτωση που υπάρχει ήδη Πιστοποιητικό Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (φωτοτυπία του οποίου υποβάλλεται μαζί με την αίτηση).ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 01/01/2014 η προμήθεια παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά.

Τρόποι προμήθειας παραβόλου:

1) στο ταμείο των ΔΟΥ, εάν υπάρχει απόθεμα παλαιού τύπου παραβόλων,

2) ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του taxisnet:

- είτε ιδιωτικά μέσω ατομικού Η/Υ (ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες)

- είτε μέσω των ΚΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ: www.gsae.edu.gr

και στα τηλέφωνα: 213 – 131 1667, 213 – 131 1678, 213 – 131 1652

210 – 344 27 41ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Ελληνομάθειας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, είναι απαραίτητη η προμήθεια ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η διαδικασία προμήθειας είναι η ακόλουθη:

1) Ο πολίτης συνδέεται στο site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων: www.gsis.gr,

2) Από την αρχική σελίδα και το μενού «Υπηρεσίες προς πολίτες» επιλέγει «e-παράβολο»,

3) Από τη σελίδα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο)»

- εάν διαθέτει κωδικούς στο taxisnet θα επιλέξει «για Πιστοποιημένους Χρήστες του Taxinet» ενώ

- εάν δεν διαθέτει κωδικούς, θα επιλέξει «για μη Πιστοποιημένους Χρήστες»,

4) Επιλέγει την επιλογή «Χορήγηση Παραβόλου» και συμπληρώνει την αντίστοιχη φόρμα (Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου) ως εξής:

- Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΓΓ Δια Βίου Μάθησης & Ν.Γ.,

- Κατηγορία Παραβόλου: Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού,

- Τύπος Παραβόλου: Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού, εάν δεν διαθέτει κανένα τίτλο πιστοποίησης ελληνομάθειας ή Εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας πολιτισμού, εάν διαθέτει πιστοποίηση γνώσης ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνο),

5) Μετά τις παραπάνω επιλογές θα εμφανιστεί στο δεξί τμήμα της οθόνης το ποσό του παραβόλου, το οποίο είναι:

- Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού 50,00€ ή

- Εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού 20,00€,

6) Στην συνέχεια, συμπληρώνει το ΑΦΜ του και τα ατομικά του στοιχεία,

7) Υποβάλλει την αίτηση, επιλέγοντας «Υποβολή» και λαμβάνει μοναδικό κωδικό πληρωμής στο email που έχει δηλώσει, τον οποίο και πρέπει να τυπώσει,

8) Με τον μοναδικό κωδικό πληρωμής, ο πολίτης προχωρεί στην πληρωμή του παραβόλου, με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

- Άμεσα, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ελληνικών τραπεζών (μόνο για Πιστοποιημένους χρήστες) ή

- Ετεροχρονισμένα, σε όλες τις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ (χωρίς οικονομική επιβάρυνση, γνωστοποιώντας τον μοναδικό ψηφιακό κωδικό πληρωμής),

9) Ο πολίτης προσκομίζει τον κωδικό στην υπηρεσία, όπου υποβάλλει την αίτησή του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση λάθους και ανάγκης επιστροφής της αξίας του παραβόλου είναι απαραίτητη η δήλωση του ΑΦΜ και του ΙΒΑΝ στην αρχική αίτηση. Εάν αυτά τα δύο στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί δεν θα μπορέσει να γίνει επιστροφή της αξίας του παραβόλου.

Για τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης: 213 – 131 1667

213 – 131 1678

213 – 131 1652

210 – 344 27 41

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων: 15515 (επιλογή 6)ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΩΡΑΡΙΟ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
1
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ)
Γραφείο 437
Εθ. Αντιστάσεως 20,
ΤΚ 65110, Καβάλα
2510291437
6937299530
Μαρία Ζημιλιάγκου, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Προγράμματος «Οδυσσέας»
16:30-20:00
2
ΞΑΝΘΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
5ο Γυμνάσιο,
Νεάπολη Ξάνθης,
ΤΚ 67100
2541084366
697617740
Φανούλα Τάσιου, Φιλόλογος
16:30-20:00
ΑΤΤΙΚΗΣ
3
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
3ο Γυμνάσιο Παλλήνης,
Έντισον 3-5,
ΤΚ 15351, Παλλήνη
2106669129
2106669144
6932574069
Δημήτριος Κατσίνης, Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
4
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ 1143
Υπουργείο Παιδείας,
Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι
Γραφείo: 1143
213 131 1513
Μαρία Καλάργαλη, δημόσιος υπάλληλος
ΓΓΔΒΜ & ΝΓ
12:00-16:00
5
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΚ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΚΕΚ Δήμου Αθηναίων, Φαβιέρου 5, Αθήνα
1ος όροφος
Πλατεία Βάθη
2105221047
2105221177
Φρειδερίκη Γεωργίου δημόσιος υπάλληλος
ΓΓΔΒΜ & ΝΓ
10:00-15:00
6
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Βας. Όλγας 1,
Σύνταγμα (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο-Καλλιμάρμαρο) 10557 Αθήνα
2131311678
2103235599
Ελένη Βεργίνη, δημόσιος υπάλληλος
ΓΓΔΒΜ & ΝΓ
12:00-17.00
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
7
ΛΕΣΒΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Πιττακού 44
(2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης),
ΤΚ 81100, Μυτιλήνη
2251037401
6932873200
Μιχάλης Αϊβαλιώτης, Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
8
ΧΙΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΧΙΟΥ
Ρίτσου 11-13,
(2ο Λύκειο Χίου),
ΤΚ 82100, Χίος
2271081860
6945423100
Αργύρης Τσέος, Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
9
ΣΑΜΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 11, (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ) ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ, Τ.Κ. 83100
2273024830 6976718434
Ιωσήφ Τερζής, Υποδιευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
10
ΑΙΤΩΛΟ-ΑΚΑΡΝΑ-ΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δεληγιώργη 27,
ΤΚ 30100, Αγρίνιο
2641056100
2641056801
6979377607
Νικόλαος Νάσιος, Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
11
ΑΧΑΪΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, Ζαβλάνι, Πάτρας,
ΤΚ 26441
2610462086
6936548622
Ευφροσύνη Κωσταρά Διευθύντρια ΣΔΕ
16:30-20:00
12
ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Κεντρική πλατεία Ανδραβίδας
6946685723
Αγγελική Βαρβαρέσου, εκπαιδευτικός
16:00-20:00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
13
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Κ. Καραμανλή 56,
1o Λύκειο Φλώρινας,
ΤΚ 53100, Φλώρινα
238504858
2385044859
6972253462
Αθηνά Γαρδάνη Διευθύντρια ΣΔΕ
16:30-20:00
ΗΠΕΙΡΟΥ
14
ΑΡΤΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
Περιφερειακή Οδός Άρτας (έναντι Δημαρχείου), Άρτα,
ΤΚ 47100
2681074354
6979358458
Στυλιανός Σέγκος εκπαιδευτικός  ΣΔΕ
16:30-20:00
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
15
ΛΑΡΙΣΑΣ
1ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ιουστινιανού & Κομνηνών, (5ο Λύκειο Λάρισας),
ΤΚ 41223, Λάρισα
2410670950
6976689871
Μαργαρίτης Ντούμος,
Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
16
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
Αναπαύσεως & Χείρωνος (Συγκρότημα Μουρτζούκου),
Βόλος, ΤΚ 38001
2421048762
6937204878
Γεώργιος Σκίτσος Υποδιευθυντή ΣΔΕ
16:30-20:00
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
17
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Πρώην Ξενοδοχείο «Ξενία», Α’ Όροφος ΖΑΚΥΝΘΟΣ
6980423548
Φίλιππος Ξένος, Υπ. Εκπαίδευσης Προγράμματος «Οδυσσέας»
11:00-15:00
18
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
7η πάροδος Δονάτου Δημουλίτσα 7,
ΤΚ 49100, Κέρκυρα
2661044997
6948045368
Δημήτριος Ρίγγας Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
19
ΚΕΦΑΛΟ-ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Κτήριο «Ξενία» Δήμου Αργοστολίου,
ΤΚ 28100, Αργοστόλι
6978282281
Σταματία Παπαδοπούλη Εκπαιδεύτρια
Πρ. «Οδυσσέας»
Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη 19:00-20:30
20
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Νομαρχιακό ΚΕΚ Λευκάδας
6997148621
Ειρήνη Καραμπούλη Υπεύθυνη Εκπαίδευσης
Προγράμματος «Οδυσσέας»
16:30-20:00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
21
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Στρ. Στρεμπενιώτη (1ο & 3ο Γυμνάσιο),
ΤΚ 56760, Νεάπολη Θεσσαλονίκης
2310672715
6977221282
Μαρία Κωνσταντινί-δου, Διευθύντρια ΣΔΕ
16:30-20:00
22
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Μητροπόλεως 2, (4ο Ενιαίο Λύκειο Κατερίνης),
ΤΚ 60100, Κατερίνη
2351022744
6974153811
Αθανάσιος Παπαγεωρ-γίου, Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
ΚΡΗΤΗΣ
23
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Μάχης Κρήτης (4ο Γυμνάσιο Μυσίρια) Ρέθυμνο, ΤΚ 74100
2831035519
6947273256
Ανδρέας Καρουζάκης Υποδιευθυντή ΣΔΕ
16:30-20:00
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
24
ΔΩΔΕΚΑ-ΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Μιχαήλ Πετρίδη 29, ΤΚ 84100, Ρόδος
2241023585
2241023615
6993682345
Ιωάννης Σάββας, Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
25
ΔΩΔΕΚΑ-ΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού, Ζηπάρι, 85300, Κως
2242360009
6974990415
Διονυσία Κασιώτη, δημοτική υπάλληλος
09:00-13:00
26
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΥΡΟΥ
Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου,
ΤΚ 84100, Σύρος
2281087660
6975605436
Γεώργιος Στεφάνου Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
27
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
Χώρα Άνδρου,
ΤΚ 84500, Άνδρος
6989343633
Ανδριάνα Κορκοδείλου, δημοτική υπάλληλος
09:00-15:00
28
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΚΕΠ Κέας, Ιουλίδα Κέας, ΤΚ 84002 Κέα
2288021150
6974362149
Νίκος Παούρης, υπάλληλος ΚΕΠ
10:00-14:00
ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΥ
29
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Παραλιακή Ναυπλίου – Νέας Κίου (κτίριο 1ου Γυμνασίου), Ναύπλιο, ΤΚ 21100
2752099484
6936618258
Γεώργιος Κόνδης, Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
30
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τέρμα Τεγέας (Συγκρότημα Τεχνικών Σχολείων) Τρίπολη, ΤΚ 22100
2710222757
2710222537
6947079059
Γεώργιος Κοκκίνης Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
31
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ
Οδός Κορίνθου – Πατρών, ΤΚ 20011, Σχολικό Συγκρότημα Λεχαίου Ν. Κορινθίας
2741086880
6978444258
Δημήτριος Σωτήρχος Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
32
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Λεωφ. Αθηνών 170,
(6ο Ενιαίο Λύκειο), Καλαμάτα, ΤΚ 24100
2721080425
6976501170
Γεωργία Γάλλου, Διευθύντρια Σ.Δ.Ε.
16:30-20:00
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
33
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Mινύου 3, (Πρώην Κτίρια Οργανισμού Κωπαΐδας),
ΤΚ 32200, Ορχομενός
2261025481
6976294238
Γεωργία Αντωνοπού-λου, εκπαιδευτικός
16:30-20:00
34
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Μονής Ερίων-Πειραϊκή Πατραϊκή
ΤΚ. 34100 Χαλκίδα
6946685723
Αικατερίνη Τουλούμη, εκπαιδευτικός
18:00-21:00
35
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
Λεωφ. Καλυβίων 154, Καλύβια Λαμίας, ΤΚ 35100
2231066028
6972324619
Χρήστος Παγορόπου-λος Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00
36
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Ι. Γιδογιάννου 16, Άμφισσα, ΤΚ 33100
2265079298
6932344772
Αδαμάντιος Καλέντζης
Διευθυντής ΣΔΕ
16:30-20:00


 
Top