Όπως ανακοινώθηκε από το Συμβούλιο του Ιδρύματος η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών θα διεξαχθεί την 24η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09.00 π.μ. έως και 17.00, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Αν κανείς από τους Υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί, μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων Υποψηφίων, την επομένη ημέρα, δηλαδή την 25η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09.00 π.μ. έως και 17.00.

Οι υποψήφιοι για την εκλογή στη θέση του Πρύτανη είναι οι καθηγητές Βασίλειος Αναστασόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής, Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής και Κωνσταντίνος Ραβάνης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος καλεί τους υποψήφιους για τη θέση σε ανοιχτή ακρόαση την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου Από τις 12 μ.μ έως τις 3 μ.μ στην Αίθουσα Τελετών του Α΄ Κτιρίου της Πρυτανείας, στην οποία καλεί να συμμετάσχουν και τα Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Η ανακοίνωση του Συμβουλίου του Ιδρύματος

Εξηγήσεις για τον τρόπο που λειτούργησε σε σχέση με την ανάδειξη των υποψήφιων για τη θέση του Πρύτανη, δίνει με ανακοίνωσή του προς την πανεπιστημιακή κοινότητα το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Τα Μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών επιθυμούν να ενημερώσουν την Πανεπιστημιακή Κοινότητα για την με αριθμό 3238/3.9.2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εκδόθηκε ύστερα από την αίτηση ακυρώσεως του κ. Βασιλείου Αναστασόπουλου με αντικείμενο το κύρος

των αποφάσεων επιλογής των υποψηφίων στις Πρυτανικές εκλογές της 18ης Ιουνίου 2014 στο Πανεπιστήμιο, καθώς και για τις ενέργειες εκ μέρους του Συμβουλίου για συμμόρφωση προς τα κριθέντα.

Σύμφωνα με την ανωτέρω δικαστική απόφαση, ο αιτών (κ. Β. Αναστασόπουλος) θεωρήθηκε από δέκα (10) μέλη του ΣΙ ήτοι από τα 2/3 του κατά νόμο συνόλου των 15 μελών του ότι πληρούσε τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προς

εκλογή (8 μέλη τον θεώρησαν ως κατάλληλο και τον επέλεξαν μεταξύ των τριών επικρατεστέρων και 2 μέλη, αν και δεν τον επέλεξαν μεταξύ των τριών επικρατεστέρων, τον θεώρησαν ως έχοντα τα νόμιμα προσόντα προς εκλογή).

Επίσης, ο αιτών ήταν μεταξύ των τριών πρώτων σχετικώς πλειοψηφισάντων κατά τη συγκριτική αξιολόγηση των εχόντων τα νόμιμα προσόντα υποψηφίων, με ψήφους αντιστοίχως 11 (Β. Κυριαζοπούλου), 11 (Κ. Ραβάνης) και 8 (Β. Αναστασόπουλος). Έπρεπε, συνεπώς, συμφώνως προς τα εκτεθέντα ανωτέρω, να θεωρηθεί ως νομίμως επιλεγείς προς συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη του πρύτανη και

επομένως η από 13/6/2014 απόφαση του ΣΙ, καθ’ ο μέρος θεώρησε τον αιτούντα ως μη επιλεγέντα, δεν είναι νόμιμη.

Με βάση την παραπάνω ερμηνεία το Δικαστήριο δέχτηκε ότι εφόσον ο αιτών κατά την κρίση των μελών του ΣΙ είχε τα νόμιμα προσόντα και ήταν μεταξύ των τριών πρώτων σχετικώς πλειοψηφισάντων κατά τη συγκριτική αξιολόγηση των εχόντων τα νόμιμα προσόντα υποψηφίων, έπρεπε να θεωρηθεί ως νομίμως επιλεγείς προς συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη του πρύτανη.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της αναδείξεως της νέας Πρυτανικής Αρχής στις προηγηθείσες εκλογές, το ΣΙ εφήρμοσε τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 16 του Ν.

4009/2011, σύμφωνα με το οποίο “Το Συμβούλιο, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, επιλέγει εφόσον είναι ενδεκαμελές δύο και εφόσον είναι δεκαπενταμελές τρεις υποψηφίους

μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 15 και ύστερα από εκτίμηση των ουσιαστικών τους προσόντων, προσκαλεί τους υποψηφίους σε ακρόαση ανοικτή στην κοινότητα του Ιδρύματος”. Βάσει του σκεπτικού ότι οι 8 ψήφοι που έλαβε ο κ. Β. Αναστασόπουλος ήταν λιγότερες των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, το ΣΙ δεν επέλεξε τον κ. Β. Αναστασόπουλο. Φαίνεται ότι οι σχετικές διατάξεις του νόμου επιδέχονται εν τέλει περισσότερες της μιας ερμηνείες. Επισημαίνεται επίσης ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών ήταν εκ των πρώτων Πανεπιστημίων που διεξήγαγαν Πρυτανικές εκλογές, βάσει

του νέου νομοθετικού καθεστώτος, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική διαδικασία εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων και χωρίς να έχει καταγραφεί η απαιτούμενη εμπειρία.

Το Συμβούλιο Ιδρύματος στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας και μετά την αποχώρηση και την αναγκαστική απουσία δύο εκ των μελών του, προβληματίστηκε ιδιαίτερα για τον απαιτούμενο αριθμό τόσο για την ύπαρξη απαρτίας, όσο και για τις απαιτούμενες ψήφους για την επιλογή των υποψηφίων για τη θέση του Πρύτανη. Με το υπ’ αριθ. 6335/7.5.2014 έγγραφό του το Συμβούλιο έθεσε, ως όφειλε, στον τότε Πρύτανη κ. Γ. Παναγιωτάκη σειρά ερωτημάτων για τα ανωτέρω θέματα προκειμένου να έχει τη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος. Με την αριθμό 21/2014

γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, όπως αυτή έγινε δεκτή από τον τότε Πρύτανη, το Συμβούλιο Ιδρύματος έκρινε ότι ο κάθε υποψήφιος έπρεπε να λάβει την ψήφο τουλάχιστον 9 μελών.

Το Συμβούλιο Ιδρύματος διαβεβαιώνει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα ότι τόσο οι ενέργειες όσο και οι αποφάσεις του επί της ανωτέρω διαδικασίας είχαν ως γνώμονα την ομαλή και καθ’ όλα νόμιμη διεξαγωγή της, στο πλαίσιο της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του Ιδρύματος.

Τέλος, σεβόμενο τη σχετική απόφαση του ΣτΕ ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8, παρ. 16γ του Ν. 4009/2011, το Συμβούλιο Ιδρύματος επιθυμεί να διαβεβαιώσει την Ακαδημαϊκή Κοινότητα ότι καταβάλλει κάθε

δυνατή προσπάθεια για την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών και λυπάται βαθύτατα για τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του Ιδρύματος.»


 
Top